MUNTATGE I LLOGUER
DE BASTIDES

la nostra empresa

R
professionals especialitzats
Posem a la seva disposició un ampli equip humà amb els millors professionals especialitzats en el muntatge de bastides, estructures i assessorament tècnic, tant en l’àmbit de la construcció, indústria o espectacles.
R
personal acreditat

El nostre personal està acreditat amb totes les titulacions necessàries i obligatòries, cursos de Prevenció de Riscos Laborals per oferir la màxima seguretat i qualitat.

R
tots els certificats i homologacions

Les nostres Bastides Marc o Bastides Multidireccionals d’acer, compleixen amb tots els certificats i homologacions pel que fa al compliment de la Normativa Europea UNE EN 12810 i la UNE EN 12811, així com totes les peces auxiliars.

R
preus competitius

El nostre departament tècnic assessora i recomana la solució més adient amb els preus més competitius, realitzant qualsevol disseny i pla de muntatge personalitzat per a cada projecte.

Contacta amb nosaltres

  (obligatori)

  (obligatori)

  (obligatori)

  (obligatori)

  La finalitat de les dades són de caràcter informatiu, activitats i informació general. Aquestes dades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis, sense perjudici de la possibilitat d'exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades. Es mantindran en el sistema indefinidament en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

  Els nostres serveis

  MUNTATGE DE BASTIDA

  Ideals per a obra nova, rehabilitació de façanes, celoberts, mitgeres o cobertes.

  Muntatge i desmuntatge de qualsevol bastida tubular tipus Marc o bastida tipus Multidireccional, format per estructura tubular d’acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d’elements verticals i plataformes de treball de diferents amplades, disposades cada 2 m d’alçada, diagonals, escala interior amb portella, barana del darrere amb dues barres i sòcol, i barana davantera amb una barra.

  LLOGUER DE BASTIDA

  deals per a la rehabilitació de façanes, celoberts, mitgeres o cobertes. També oferim l’opció a compra de bastida.
  Lloguer de materials i de qualsevol bastida tubular tipus Marc o bastida tipus Multidireccional, format per estructura tubular d’acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d’elements verticals i plataformes de treball de diferents amplades, disposades cada 2 m d’alçada, diagonals, escala interior amb portella, barana del darrere amb dues barres i sòcol, i barana davantera amb una barra.

  MUNTATGE DE LONES

  Muntatge i desmuntatge de lones de PVC per a protecció o com a sectorització de zones de pas de vianants.

  Muntatge i desmuntatge de lones de PVC per a protecció dels baixos de les bastides, per a evitar la brutícia o el perill de caiguda de runa a tercers o a les zones inferiors, amb desaigües connectats als punts més baixos mitjançant mànegues sintètiques per a la reconducció d’aigua durant les feines de rehabilitació de façanes, obres, celoberts o mitgeres.

  MUNTATGE DE XARXES

  per tal d’evitar la brutícia o el perill de caiguda de runa a tercers

  Muntatge i desmuntatge de de xarxes de poliamida d’alta densitat, color a escollir, amb tractament ultraviolat, fixades a la pòpia bastida amb brides sintètiques, per tal d’evitar la brutícia o el perill de caiguda de runa a tercers durant les obres, feines de rehabilitació de façanes, edificis o mitgeres.

  PÒRTICS DE PAS VIANANTS

  Ideals per a la rehabilitació de façanes, celoberts o mitgeres.
  Muntatge i desmuntatge de pòrtics i marquesines de pas per a vianants, amb una amplada mínima 1,5 metres, mitjançant cossos de bastida tubular tipus Marc o bastida tipus Multidireccional, format per estructura tubular d’acer galvanitzat en calent, amb sostre superior de protecció i visera de protecció amb inclinació de 45º si fos necessària, de diferents amplades.

  ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS

  Perfectes per a espectacles musicals, torres d’accés, torres de visitació i so, events de tot tipus.

  Muntatge i desmuntatge de qualsevol bastida tubular tipus Marc o bastida tipus Multidireccional, format per estructura tubular d’acer galvanitzat en calent, amb plataformes formant amplis volums i tarimes, grades, passarel·les, rampes, escales d’accés de diferents amplades, baranes i sòcols.

  ESTRUCTURES DE REFORÇ

  Ideals per a restauració d’edificis, rehabilitació, arqueologia, estructures o cobertes.

  Muntatge i desmuntatge de qualsevol reforç de paraments, cintres, estintolaments, estructures auxiliars d’encofrats, amb bastida tubular tipus Marc o bastida tipus Multidireccional, format per estructura tubular d’acer galvanitzat en calent.

  MUNTATGES DE DIFÍCIL ACCÉS

  Òptims per a obres, rehabilitació de façanes, manteniments industrials, piscines, estructures, celoberts, mitgeres o cobertes.

  Muntatge i desmuntatge de qualsevol bastida tubular tipus Marc o bastida tipus Multidireccional, format per estructura tubular d’acer galvanitzat en calent, mènsules, voladís, plataformes de treball de diferents amplades, disposades cada 2 m d’alçada, passarel·les, escala interior amb portella, barana del darrere amb dues barres i sòcol, i barana davantera amb una barra.

  BASTIDES MÒBILS

  Per a tot tipus d’obres, restauracions d’interiors, rehabilitació de façanes, manteniments industrials, mitgeres.

  Muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida tubular, torretes, format per estructura tubular d’acer inoxidable, sense duplicitat d’elements verticals i plataformes de treball de diferents amplades, disposades cada 2 m d’alçada, escala interior amb portella, barana del darrere amb dues barres i sòcol, i barana davantera amb una barra.

  ALTRES MATERIALS AUXILIARS

  Muntatge, desmuntatge, lloguer o venda d’altres materials auxiliars

  com corrioles manuals, corrioles elèctriques, elevadors elèctrics, proteccions d’escuma dels marcs de les parts baixes de la bastida, indicadors i senyalització, malles d’ocultació, tubs de desenrunament, tanques de sectorització, etc.

  Contacta amb nosaltres

   (obligatori)

   (obligatori)

   (obligatori)

   (obligatori)

   La finalitat de les dades són de caràcter informatiu, activitats i informació general. Aquestes dades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis, sense perjudici de la possibilitat d'exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades. Es mantindran en el sistema indefinidament en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

   Lloguer de bastida i maquinària per a la construcció

   Email

   info@bastirent.cat

   Adreça

   Cabrera de Mar (Barcelona)

   Telèfon

   (+34) 933 82 12 97